FEDERACIÓ DE PÀDEL DE LES ILLES BALEARS

 

Facebook    Twitter     Youtube     Instagram
PATROCINADORES DE LA FEDERACIÓN

Francisco Sanz Fominaya ha sido proclamado presidente de la Federación Balear de Pádel de les Illes Balears para el período 2016-20, por la Direcció General d'Esports del Govern Balear.

Archivos:

Calendario electoral modificado NOVEDAD

 • Creado: 2016-10-25
 • Versión: Annex-B2
 • Tamaño: 96.48 KB
 • Descargar
De acuerdo con la convocatoria y reglamentación vigente para las elecciones en las federaciones deportivas autonómicas, se ha constituido la nueva Asamblea de la Federació de Pàdel de les Illes Balears integrada por veintitrés miembros.
Los elegidos por los distintos estamentos y circunscripciones han sido los siguientes:

MALLORCA

Clubes:

Palma Padel, representado por Joan Bonet Ripoll
Udyr Sport Padel y Tenis, representado por Juan Llabrés Mut
Fit Point, representado por Aina Rotger Maldonado
Palma Raquet Club, representado por Juan Carlos Mora García
Prinsotel Padel Club, representado por Mateo Palmer Mas y
Gimnas Illes, representado por Antonio Serra García

Jugadores:

Francisco Sanz Fominaya
Francisco Navarrete Nuñez
Pedro Pablo Moratilla Matías
Carolina Castilla Jorge
Juan Carlos Valera Toledo y
Juana Puyals Gomis

Técnicos:

Joan Aridant Moya Rotger

Arbitros:

Juan José Barzola Casala

MENORCA

Clubes:

Club Tenis Alayor, representado por Jaume Sierra Pons
Club Tenis Mahón, representado por Giuseppe D'adostino
Malbuerguer Centro Deportivo, representado por Francisco Parpal Pascuchio

Jugadores:

Federico Cardona Orfila
Juber Bernardo Avilés

Técnicos:

Francisco Martín Bisquerra

IBIZA

Clubes: 

Ibiza Club de Campo, representado por María Vilas San Julián

Jugadores:

Marcos Tur Costa

Técnicos:

Víctor Tur Alarcón


Composicion nueva Asamblea NOVEDAD

 • Creado: 2016-10-25
 • Versión:
 • Tamaño: 137.43 KB
 • Descargar

Annex B-6 model d aval persones fisiques per a eleccio d assembleistes) NOVEDAD

 • Creado: 2016-10-03
 • Versión:
 • Tamaño: 22.5 KB
 • Descargar

Annex B-7 model d aval persones juridiques (per a l eleccio d assembleistes) NOVEDAD

 • Creado: 2016-10-03
 • Versión:
 • Tamaño: 25 KB
 • Descargar

Annex B-8 model aval assembleista per a eleccio president NOVEDAD

 • Creado: 2016-10-03
 • Versión:
 • Tamaño: 25 KB
 • Descargar

REGLAMENT D’ELECCIONS DE LA FEDERACIÓ DE PADEL DE LES ILLES BALEARS

DESCARGAR EL DOCUMENTO


S’estableix la convocatòria d’eleccions per constituir l’Assemblea General de la Federació de Padel de les Illes Balears i elegir-ne posteriorment el president i, si escau, la junta directiva.


ACTUACIONS PRÈVIES I DOCUMENTACIÓ ELECTORAL 

Article 1. Actuacions prèvies i preparatòries que ha de dur a terme la federació

 a) Abans de l’inici del procés electoral, pròpiament dit, l’òrgan de gestió i administració ha de convocar una assemblea general extraordinària per adoptar, sens perjudici de l’aprovació del text refós dels estatuts de la Federació de Padel de les Illes Balears, els acords següents: 

 El sistema de representació elegit (Opció 2), d’acord amb l’article 4 del Decret 86/2008.
 La forma de representació de l’òrgan de gestió i administració: unipersonal o col·legiat. En aquest darrer cas també ha de decidir si la junta directiva l’ha de nomenar el president o l’ha d’escollir l’assemblea general, i el nombre de membres que tendrà.
 La forma de presentació de candidatures a president i junta directiva, si escau (llista oberta o llista tancada).
 La proporcionalitat per estaments i per illes per a l’elecció d’assembleistes i el nombre total màxim i mínim de membres de la futura assemblea general.

b) La junta directiva ha de proposar a l’assemblea l’aprovació de la documentació electoral que ha elaborat prèviament.

La documentació electoral ha d’estar integrada pels documents següents: el reglament, el calendari electoral (segons l’annex B-2), el cens electoral i el model de les paperetes i dels sobres per elegir els assembleistes i per elegir president i junta directiva, si escau (segons els annexos B-3, 4 i 5).

El Reglament ha d’incloure el resultat de la proporcionalitat per illes i per estaments resultant de l’acord adoptat. També ha de contenir el nombre màxim i mínim d’assembleistes que han d’integrar la futura assemblea.

Igualment ha de proposar una data per a l’elecció dels assembleistes.

Per acreditar que la federació ha convocat el seu procés electoral, s’ha de presentar, a la Direcció General d’Esports i Joventut, l’original i una còpia, per acarar-la, de l’acta de l’assemblea general, en la qual s’hagin adoptat les actuacions prèvies i preparatòries abans esmentades. Així mateix, s’han de presentar dos exemplars degudament signats i segellats de tota la documentació electoral aprovada. El termini de presentació és, com a màxim, de set dies des de la presa de l’acord.

c) La junta directiva ha d’efectuar el sorteig dels membres que han d’integrar la junta electoral entre tots els assembleistes. Els seus membres han de prendre possessió del càrrec i l’han de constituir formalment en el termini que es fixi en el calendari electoral ratificat per la Direcció General d’Esports i Joventut.

La junta directiva ha de comunicar a l’assemblea general els membres titulars i suplents que integren la junta electoral.


Article 2. El cens electoral

1. El cens electoral ha d’estar distribuït per illes i per estaments, d’acord amb el que estableixen els articles 6 i 32 del Decret 86/2008.

A l’efecte del procés electoral 2016-2020, s’entén que el còmput d’un any d’antiguitat respecte a la inscripció dels clubs esportius en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears s’ha de comptar a partir de la publicació de la Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura de 14 de desembre de 2015, per la qual s’estableix l’inici dels processos electorals de les federacions esportives.

Un cop determinat el repartiment dels assembleistes per illes, la distribució per estaments ha de contenir les dades de cada integrant següents: nom, llinatges, edat, DNI i número de llicència.

Respecte a l’estament de clubs, hi ha de figurar el nom del club, el número de registre (Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears) i el domicili, el nom i el DNI de la persona que el presideix –degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives-, o de la persona de la junta directiva en qui el president delega expressament.

Les persones representants de l’estament de clubs, de seccions dels clubs esportius i de les seccions esportives de les entitats no esportives de cada federació, diferents del president, han d’acreditar la representació mitjançant poder notarial atorgat per aquest en favor d’un dels membres de la junta directiva que figuri inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

2. Una vegada ratificat i segellat el cens electoral de l’estament de clubs i la resta de la documentació electoral (reglament, calendari i model de paperetes i sobres), el cens s’ha d’exposar a la seu de la federació, a tots els locals socials de què disposi, a les delegacions insulars, si n’hi ha, a la pàgina web federativa i també al tauler d’anuncis de la Direcció General d’Esports i Joventut, de manera simultània. A partir de la notificació d’aquesta ratificació, es concedeix un termini de tres dies per a possibles reclamacions, les quals ha de resoldre la junta electoral federativa en el termini de tres dies.

Contra les resolucions de la junta electoral es pot interposar un recurs davant el Tribunal Balear de l’Esport, en el termini de tres dies, comptadors des de l’endemà de la notificació de la resolució o del compliment del termini esmentat per resoldre i notificar. El Tribunal Balear de l’Esport disposa de 7 dies per emetre l’acord corresponent. Un cop resoltes les reclamacions formulades o transcorregut el termini per presentar-les sense que se n’hagi presentat cap, el cens esdevé ferm i no s’hi pot presentar cap tipus d’impugnació durant la resta del procés electoral.

 

Article 3. El calendari electoral 

 1. El calendari electoral, juntament amb la resta de documentació electoral, s’ha de presentar a la Direcció General d’Esports i Joventut perquè pugui examinar-lo i, si escau, ratificar-lo, i s’ha d’elaborar d’acord amb l’annex B-2 de la Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura de dia 14 de desembre de 2015. 
 1. En el cas que s’hagin superat les dates establertes en el calendari electoral, la junta gestora en podrà presentar un de nou, en un termini de tres dies naturals des que s’apreciï l’incompliment del calendari.

 Article 4. Paperetes i sobres electorals

 1. Els models de paperetes i sobres han de tenir tots el mateix format i han de ser del mateix color, d’acord amb el model de l’annex B-3 per a l’elecció dels assembleistes i d’acord amb els annexos B-4 i 5 de la resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura de 14 de desembre de 2015, per a l’elecció del president i de la junta directiva (llista oberta o tancada), si escau. Les ha de confeccionar la junta electoral, un cop admeses i publicades les candidatures.
 1. Les paperetes han d’anar encapçalades amb el segell original de la federació i amb la denominació de l’estament en qüestió, i han de contenir el nom i els llinatges dels candidats. (Annex B-3)
 1. Les paperetes per a l’elecció del president de la federació o bé per a la junta directiva, si escau (annexos B-4 i 5), també han de tenir el mateix format i han de ser del mateix color. Igualment les ha de confeccionar la junta electoral, d’acord amb les candidatures admeses i publicades.

Article 5. Avals

La junta electoral ha d’elaborar els models d’avals (annexos B-6, 7 i 8 ), que ha de posar a disposició de les candidatures que es presentin.B. EL VOT

Article 6. El vot

 1. El vot és lliure, personal, directe i secret.
 2. No s’admet el vot per delegació.
 1. Els candidats que pertanyen a dos o més estaments i que compleixen les condicions exigides per a això, únicament poden presentar candidatura en representació d’un sol estament i exercir el seu dret de vot, únicament en relació amb l’estament en què figuren com a candidats.
 1. Els votants que no són candidats i que pertanyen a dos o més estaments únicament poden atorgar el seu vot a un d’aquests. La mesa electoral, en el moment de la votació, ha de comprovar aquest fet. Si malgrat això la persona votant vota a favor de dos o més estaments, tots els vots emesos per aquesta es consideraran nuls.


Article 7. El vot anticipat

Poden sol·licitar el vot anticipat les persones físiques que actuen amb representació acreditada —mitjançant la presentació del poder notarial corresponent atorgat a aquest efecte— dels clubs esportius o entitats privades que tinguin dret de vot.

Igualment, poden sol·licitar el vot anticipat les persones físiques federades que pertanyen als estaments d’esportistes, de tècnics, de jutges o d’àrbitres i, si escau, d’altres col·lectius amb dret de vot.


Article 8. Procediment per sol·licitar el vot anticipat

El procediment de vot anticipat s’inicia mitjançant la presentació de la sol·licitud corresponent, que ha d’efectuar la persona interessada. La sol·licitud s’ha de presentar davant la Direcció General d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears o davant els departaments d’esports corresponents dels consells insulars. A la sol·licitud, signada per la persona interessada, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

 DNI original en vigor i còpia per acarar.
 Llicència federativa en vigor i de l’any o temporada anterior, original i còpia per acarar.
 Manifestació degudament acreditada del motiu de la sol·licitud. 

El termini per presentar la sol·licitud s’exhaureix vint-i-cinc dies abans de la data fixada per a l’elecció.
L’horari de presentació de les sol·licituds és de 9.00 a 12.00 h del matí, de dilluns a divendres.

En el termini de deu dies, la Direcció General d’Esports i Joventut ha d’examinar i comprovar la documentació presentada. Si es considera correctament formalitzada la sol·licitud, la Direcció General d’Esports i Joventut ho ha de comunicar tant a la persona interessada com a la junta electoral federativa. En el supòsit que la sol·licitud presenti deficiències, s’ha de requerir la persona interessada perquè les esmeni, i aquesta disposa de tres dies per atendre el requeriment. Si transcorre el termini sense que la persona interessada esmeni les deficiències requerides, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

Un cop confirmada la sol·licitud de vot anticipat a la persona interessada, aquesta ha de presentar davant la Direcció General d’Esports i Joventut la papereta corresponent al seu vot dins el sobre tancat, abans del cinquè dia anterior al previst per a l’elecció.

La Direcció General d’Esports i Joventut ha de trametre tots els vots rebuts i la documentació adjunta a la junta electoral de la federació, abans de les 14.00 h del dia hàbil immediatament anterior al dia previst per a l’elecció. 


C. JUNTA ELECTORAL I MESA O MESES ELECTORALS

Article 9. Funcions i competències de la junta electoral

1. La junta electoral té les funcions següents:

a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’assemblea general respecte a les llistes electorals d’electors i elegibles.
b) Admetre o refusar les candidatures i proclamar-les.
c) Elaborar les paperetes electorals, d’acord amb els models aprovats per l’assemblea.
d) Comprovar que els candidats a assembleistes que pertanyen a dos o més estaments, únicament presenten candidatura en representació d’un sol d’ells.
e) Comprovar que només formen part d’una candidatura en el supòsit de llista tancada, en relació amb l’elecció de president i junta directiva, si escau.
f) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’assemblea o candidat o candidata o per iniciativa pròpia sobre qualsevol incident que sorgeixi durant el procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, d’igualtat d’oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que han de ser presents a tot el procés electoral.
g) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que legalment s’estableixin.
h) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’assemblea general o els candidats en qualsevol fase del procés electoral.
i) El president de la junta electoral ha de designar d’entre els assembleistes els membres que han de constituir la mesa electoral.


2. S’ha d’estendre una acta de totes les reunions, la qual han de signar tots els components.

3. Els acords de la junta electoral s’han de notificar immediatament a les persones interessades quan s’adoptin, a través de qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la recepció. A més d’això, la junta ha de traslladar a les meses electorals les decisions que els afecten i també s’han d’exposar, el mateix dia que s’adoptin, en el tauler d’anuncis de totes les circumscripcions electorals.

4. La seu de la junta electoral és la de la federació.

5. Membres que integren la junta electoral:

Titulars:

- Antonio Serra Garcia (president)
- Joan Bonet Ripoll (secretari)
- Juan Llabres Mut (vocal)

Suplents:

- Giseppe D’Agostino (president)
- Ivan Risueño Lopez (secretari)
- Joan Ariant Moya Rotger (vocal) 

Article 10. Constitució de la mesa o meses electorals per a l’elecció d’assembleistes

1.Els membres de la mesa o les meses electorals designats pel president de la junta electoral, d’entre els assembleistes, s’han de constituir una hora abans de l’inici de l’elecció. La mesa o les meses han d’estar formades per un president o presidenta, un secretari o una secretària i un o una vocal i tres suplents.

El càrrec de membre de la mesa electoral és obligatori. Si concorre en l’electe o electa alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, l’ha de substituir la persona suplent elegida.

2.La mesa ha de comprovar que l’elector emet el vot únicament en relació amb l’estament en el qual figura com a candidat.

3.Els votants que no són candidats i que pertanyen a dos o més estaments únicament poden atorgar el seu vot a un d’aquests. La mesa electoral, en el moment de la votació, ha de comprovar aquest fet i ha de marcar en el cens l’estament pel qual vota. Si malgrat això la persona votant vota a favor de dos o més estaments, tots els vots emesos per aquesta es consideraran nuls.

4.Un cop complert l’horari establert per a les votacions, s’han de tancar les portes del local on es dugui a terme la votació i no es pot deixar entrar ningú més. No obstant això, les persones presents en el local, en el moment de tancar les portes poden exercir el seu dret de vot.

5.En acabar la votació ordinària, el president o la presidenta de la mesa electoral ha de comprovar amb el cens corresponent que la relació d’electors que han votat personalment no coincideix amb cap dels vots emesos anticipadament i comunicats per la Direcció General d’Esports i Joventut. En haver fet la comprovació, el president o la presidenta de la mesa electoral ha d’introduir els vots anticipats, un per un, a l’urna. Si es comprova que un mateix elector o una mateixa electora ha votat anticipadament i en persona, es considera nul el vot anticipat.

6.Com a mínim hi ha d’haver una mesa electoral on l’esport es troba implantat:

A Mallorca ( 1 )
A Menorca ( 1 )
A Eivissa ( 1 )
A Formentera ( 0 )

Si en alguna illa hi ha problemes per constituir la mesa electoral per coincidència entre els membres que la conformen i els que integren el cens electoral, aquestes persones han de sol·licitar el vot anticipat, d’acord amb el que disposa l’article 17.4 del Decret 86/2008.


D. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A ASSEMBLEISTES 

Article 11. Junta gestora

Simultàniament a la convocatòria de l’elecció dels assembleistes, la junta directiva s’ha de dissoldre i esdevé junta gestora, la qual únicament pot efectuar actes de administració i gestió.


Article 12. Presentació de candidatures per a assembleista

La convocatòria per elegir els assembleistes, que realitza el president de la junta directiva un cop el cens electoral esdevé ferm, obre el termini de presentació de candidatures, el qual és de 15 dies naturals.

Les persones interessades a ser assembleista han de presentar a la junta electoral els avals corresponents a l’estament que vulguin representar —10 % de l’estament corresponent o bé 50 membres de l’estament en qüestió—, d’acord amb el model establert en els annexos B-6, 7 i 8 de la Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura de dia 14 de desembre de 2015.


Article 13. Admissió de candidatures a assembleistes

 1. Les candidatures s’han de presentar a la seu de la federació o a les seus de les diferents delegacions insulars de les federacions, si n’hi ha, i s’han d’adreçar a la junta electoral.
 1. La junta electoral ha d’admetre o refusar les candidatures en el termini de tres dies hàbils des que es presenten.
 1. Contra l’acord de la junta electoral es pot interposar un recurs davant el Tribunal Balear de l’Esport en el termini de tres dies hàbils des que s’hagi notificat o des que la reclamació s’entén desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat una resolució expressa en el termini establert.
 1. El Tribunal Balear de l’Esport ha de resoldre els recursos presentats en el termini de set dies comptadors des de l’endemà de la recepció del recurs.


Article 14. Publicació de candidatures i elaboració de paperetes

En el termini de cinc dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la finalització del termini previst per a la resolució dels recursos per part del Tribunal Balear de l’Esport, la junta electoral ha de publicar les candidatures definitives i ha d’elaborar les paperetes.


Article 15. Elecció dels assembleistes (primera sessió de l’assemblea general extraordinària)

1. S’han d’elegir els representants de cada un dels estaments que han de figurar com a assembleistes a l’assemblea general extraordinària per elegir president i, si escau, la junta directiva. L’elecció s’ha de fer d’acord amb la proporcionalitat establerta en els articles 6 i 32 del Decret 86/2008.A l’efecte del procés electoral 2016-2020, s’entén que el còmput d’un any d’antiguitat respecte a la inscripció dels clubs esportius en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears s’ha de comptar a partir de la publicació de la Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura de 14 de desembre de 2015 per la qual s’estableix l’inici dels processos electorals de les federacions esportives.

2. D’aquesta elecció, s’ha d’estendre l’acta corresponent i l’original i una còpia per acarar s’han de trametre a la Direcció General d’Esports i Joventut juntament amb la relació d’assembleistes i la identificació d’aquests (nom, llinatges, DNI i l’estament que representen).

3. A l’assemblea general extraordinària per elegir el president i la junta directiva, si escau, hi han d’assistir els assembleistes que hagin resultat elegits a la primera. E. COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 16. Estaments amb representació a l’assemblea general

Són estaments amb representació a l’assemblea general de les federacions esportives que hagin optat pel sistema de representació per estaments, els següents:

a) Les persones representants dels clubs esportius, de les seccions de clubs esportius i de les seccions esportives de les entitats no esportives de cada federació, inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears,
b) Els esportistes,
c) Els tècnics,
d) Els jutges o els àrbitres,
e) Altres col·lectius interessats en l’àmbit esportiu d’acord amb les previsions dels estatuts de cada federació.


Article 17. Distribució d’assembleistes per illes i per estaments

L’assemblea general de la Federació de Padel de les Illes Balears està integrada per 24 membres (màxim 80, mínim 5 per a les que tenguin menys de 100 llicències; si en té més, el nombre mínim és de 16).

La distribució dels assembleistes per illes és la següent:

                              MALLORCA      MENORCA       EIVISSA           FORMENTERA             Total

CLUBS                         6                      3                      1                           0                           10

ESPORTISTES            6                      3                      1                           0                           10

TÈCNICS                      1                      1                      1                          0                           3

JUTGES                       1                      0                      0                           0                           1

ÀRBITRES                   0                      0                      0                           0                           0

Total                            14                    7                      3                           0

La distribució d’aquests entre els diferents estaments federatius és la següent:

Clubs esportius: 10 membres, que constitueix el 45% del total de l’assemblea

Esportistes: 10 membres, que constitueix el 40 % del total de l’assemblea

Tècnics: 3 membres que constitueix el 10 % del total de l’assemblea

Jutges i/o àrbitres: 1 membres que constitueix el 5% del total de l’assemblea.

Altres col·lectius interessats: 0 membres que constitueix el 0 % del total de l’assemblea.

Els candidats més votats es proclamaran assembleistes fins que ocupin el total de les places que correspon a cada estament. Si es produeix un empat entre dues o més candidatures, preval la designació del candidat o candidata amb llicència federativa més antiga.

La junta electoral federativa ha de trametre a la Direcció General d’Esports i Joventut la relació d’assembleistes electes, un cop resoltes les reclamacions possibles.

En el cas que no s’hagin presentat reclamacions davant la junta electoral federativa o en cas que s’hagin presentat i s’hagin desestimat, aquesta ha de trametre a la Direcció General d’Esports i Joventut un certificat del secretari o de la secretària de la junta electoral federativa amb el vistiplau del president o de la presidenta que acrediti la proclamació dels candidats.


F. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A PRESIDENT O PRESIDENTA

Article 18. Requisits per a la presentació de candidatures a president o presidenta

Els requisits per ser candidat o candidata a president o presidenta de la federació són:

a) Tenir el veïnatge administratiu a les Illes Balears,
b) Ser major d’edat,
c) Tenir la condició d’assembleista,
d) No haver incorregut en cap sanció imposada per l’òrgan competent que l’inhabiliti per al càrrec,
e) No ocupar càrrecs polítics lligats directament a l’esport en l’àmbit local, insular, autonòmic, nacional o internacional,
f) Tenir ús ple dels drets civils.

No és exigible el requisit de l’apartat c als membres de la junta directiva que hagin estat designats pel president o per la presidenta.


Article 19. Termini de presentació de candidatures

 1. El termini per presentar candidatures s’obre el mateix dia que es fa la convocatòria per elegir el president o la presidenta i la junta directiva, si escau, i es manté obert durant quinze dies naturals.


Article 20. Admissió candidatures

 1. Les candidatures s’han de presentar a la seu de la federació o a les seus de les diferents delegacions insulars de les federacions, si n’hi ha, dirigides a la junta electoral.
 1. La junta electoral ha d’admetre o refusar les candidatures en el termini de tres dies hàbils des que es presenten.
 1. Contra l’acord de la junta electoral es pot interposar un recurs davant el Tribunal Balear de l’Esport en el termini de tres dies hàbils des que s’hagi notificat o des que la reclamació s’entén desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat una resolució expressa en el termini establert.
 1. El Tribunal Balear de l’Esport ha de resoldre els recursos presentats en el termini de set dies comptadors des de l’endemà de la recepció del recurs.

 
Article 21. Publicació de candidatures i elaboració de paperetes

En el termini de cinc dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la finalització del termini previst per a la resolució dels recursos per part del Tribunal Balear de l’Esport, la junta electoral ha de publicar les candidatures definitives i ha d’elaborar les paperetes.G. ELECCIÓ A PRESIDENT O PRESIDENTA I JUNTA DIRECTIVA, SI ESCAU

Article 22. Constitució de la mesa electoral per elegir president o presidenta i junta directiva, si escau

La mesa ha d’estar formada per un president o presidenta, per un secretari o secretària i per un vocal o una vocal titulars i tres suplents, designats pel president o presidenta de la junta electoral d’entre els assembleistes. El càrrec de membre de la mesa electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o candidata a membre de l’òrgan de gestió i administració, o familiar de candidat o candidata d’aquests, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la junta directiva. Si es produeix aquesta incompatibilitat l’ha de substituir la persona suplent elegida.

Article 23. Elecció del president o de la presidenta i de la junta directiva, si escau

 1. Un cop elegits els assembleistes representants de cada estament, el dia 28/01/17 a l’hora fixada en la convocatòria, s’ha de reunir l’assemblea general i s’han votat les diferents candidatures.
 1. En el local fixat per a la reunió i la votació i a l’hora determinada s’han d’obrir les portes i s’ha d’iniciar la votació mitjançant el dipòsit de les paperetes en l’urna corresponent.
 1. La mesa electoral ha de comprovar la identitat de la persona votant i si és candidat o candidata. S’ha d’assegurar que té la condició d’assembleista i marcar el nom de la persona votant en el llistat elaborat a aquest efecte.
 1. Un cop complert l’horari establert per a les votacions s’han de tancar les portes del local on es dugui a terme la votació i no es pot deixar entrar ningú més. No obstant això, les persones presents en el local, sempre que tenguin la condició d’assembleistes, poden exercir el seu dret de vot en el moment de tancar les portes. D’aquesta sessió s’ha d’estendre l’acta corresponent.

 

Article 24. Escrutini i proclamació provisional de membres electes

Després de recomptar els vots, la mesa ha de comunicar a la junta electoral el resultat de l’escrutini, de manera provisional, i aquesta ha de proclamar president electe o presidenta electa el candidat o la candidata que hagi obtingut més vots vàlids entre les candidatures presentades.

Si la federació ha decidit la designació de la junta directiva per part del president o de la presidenta, s’acaba l’elecció.

Si s’ha decidit que sigui l’assemblea general la que també elegeixi la resta de membres de la junta directiva, també s’han de declarar electes, de manera provisional, la resta de persones que la integren amb assignació dels càrrecs corresponents.

Si s’ha presentat la candidatura en llista tancada, s’ha de proclamar electa la candidatura completa que hagi obtingut la majoria de vots, també de manera provisional.
Les proclamacions s’han d’exposar en el tauler d’anuncis de la federació i a la pàgina web, si en té, de manera simultània, si és possible el mateix dia o, si no ho és, el dia següent.

Article 25. Proclamació definitiva de membres electes i ratificació per la Direcció General d’Esports i Joventut

1. Si no s’ha presentat cap impugnació a la proclamació provisional de l’òrgan de representació, el president o la presidenta disposa d’un termini de deu dies naturals per designar els membres de la junta directiva i assignar-los el càrrec, de la qual cosa ha de fer publicitat mitjançant el tauler d’anuncis de la federació o de la pàgina web, si en té. Així mateix, un cop designats els membres de la junta directiva, el president o la presidenta n’ha de comunicar la composició a la Direcció General d’Esports i Joventut, perquè el director general ratifiqui el nomenament o nomenaments, i n’ordeni la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears. Igualment ho ha de comunicar a l’Assemblea Balear de l’Esport i a la federació espanyola corresponent.

2.En el supòsit que la federació hagi optat perquè l’assemblea general elegeixi la junta directiva, també s’han de proclamar la resta dels càrrecs d’aquesta, si es tracta d’una llista oberta. Si es presenta una llista tancada s’ha de proclamar electa la candidatura completa que hagi obtingut la majoria de vots. En ambdós casos, la junta electoral ha de presentar l’original de l’acta i una còpia per acarar de la proclamació de la candidatura electa a la Direcció General d’Esports i Joventut, perquè el director general ratifiqui el president o la presidenta i la junta directiva. També ho ha de presentar a l’Assemblea Balear de l’Esport i a la federació espanyola corresponent, en el termini de deu dies naturals, comptadors des de l’endemà de la jornada electoral.

Article 26. Candidatura única

Si només es presenta o és vàlida una única candidatura, no s’ha de fer l’acta de la votació i la junta electoral federativa ho ha de comunicar a la Direcció General d’Esports i Joventut, perquè el director general proclami el nou president o presidenta, o la junta directiva, si escau.

Article 27. Manca de candidats a la presidència

 1. En el cas que no es presenti cap candidat o candidata a president o presidenta, la junta gestora, en el termini de tres mesos, ha de convocar noves eleccions.
 1. Si en aquest cas tampoc no es presenten candidats, la junta gestora disposa novament de tres mesos per establir la convocatòria. Si durant aquest període tampoc no hi ha cap candidat o candidata, serà president o presidenta la persona que ho sigui del club o de l’entitat privada amb més antiguitat (quant a inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears) i adaptat a la normativa vigent, o la persona que designi d’entre els membres de l’òrgan directiu corresponent.H. RECURSOS DAVANT LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA I DAVANT EL TRIBUNAL BALEAR DE L’ESPORT

Article 28. Reclamacions davant la junta electoral federativa

Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de fer en un termini màxim de tres dies després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i la resolució de la junta, que és executiva, s’ha de dictar dins els tres dies següents comptadors a partir de l’endemà de la presentació de la reclamació.

Article 29. Recursos contra els acords de les juntes electorals

Contra els acords de les juntes electorals de les federacions es pot interposar un recurs davant el Tribunal Balear de l’Esport en el termini de tres dies comptadors des de la recepció de la resolució de la junta electoral. El Tribunal Balear de l’Esport ha de resoldre els recursos presentats en el termini de set dies comptadors des de l’endemà de la recepció del recurs.I. MANCA DE CONVOCATÒRIA O NUL·LITAT D’ACTUACIONS DEL PROCÉS ELECTORAL

Article 30. Manca de convocatòria o nul·litat d’actuacions

 1. En el supòsit de manca de convocatòria d’eleccions en el termini previst a l’article 15 del Decret 86/2008 o de nul·litat d’actuacions del procés electoral, la direcció general en matèria esportiva ha de nomenar una junta gestora formada pels cinc presidents o les persones que aquests designin —d’entre els membres de l’òrgan directiu corresponent— dels cinc clubs més antics (quant a inscripció en el registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears) i adaptats a la normativa vigent.
 1. En el supòsit que les persones físiques designades per representar els clubs no coincideixin amb la del president de l’entitat, l’acreditació de la representació s’ha de fer mitjançant poder notarial a aquest efecte.
 1. En el cas que la federació no arribi al nombre mínim de clubs establert en el punt 1 d’aquest article, la composició de la junta gestora s’ha de fer de manera proporcional al nombre de clubs que integren el cens electoral.
 1. La junta gestora ha de designar una junta electoral d’entre tots els clubs que integren la federació, sempre que aquests estiguin inscrits i adaptats a la normativa vigent.
 1. Si la junta gestora no pot convocar l’assemblea general de la federació i aquest fet impossibilita dur a terme el procés electoral, la Direcció General d’Esports i Joventut ha de revisar i ratificar la documentació electoral aportada per la junta gestora.Disposició addicional primera

En supòsits excepcionals, per funcionament intern deficient dels òrgans de govern, de gestió i administració i de representació de les federacions o per deixadesa de funcions per part d’aquests, que impedeixin el desenvolupament normal del procés electoral, amb la finalitat d’aconseguir-ne el compliment efectiu, la Direcció General d’Esports i Joventut pot determinar que les eleccions es duguin a terme pel sistema descrit en l’article 4a del Decret 86/2008 (opció 1).

Disposició addicional segona

Per a tot allò que no està regulat expressament en aquest Reglament, és d’aplicació el que disposa el Decret 86/2008, d’1 d’agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears (BOIB núm. 111 de 9 d’agost de 2008).

Disposició final única

Aquest Reglament comença a vigir l’endemà que la Direcció General d’Esports i Joventut hagi notificat la ratificació.

Resolución de ratificación de la Direcció General d'Esports i Joventut

Ratificacion DGEiJ NOVEDAD

 • Creado: 2016-08-02
 • Versión:
 • Tamaño: 268.82 KB
 • Descargar